INFORMARE

                                                                                               

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal a companiei SECTRA SRL

 

Stimati parteneri,

În 25 mai 2018 a devenit aplicabil L 119/1 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Vă informăm că SC SECTRA SRL, în vederea desfăşurării activităţilor comerciale în domeniul educaţiei, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal 2016/679, denumit în continuare Regulament!

Principiile pe care se fundamentează programul nostru de securitate a informației, și implicit și securitatea datelor personale ale clienților și partenerilor noștrii sunt protecția confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și transmitem.

SC SECTRA SRL din Cluj-Napoca,  înregistrat la Oficiul Naţional de Registru al Comerţului de lângă Tribunalul Cluj, prin codul unic de identificare nr. 21203539 îşi desfăşoară activitatea la punctul de lucru de pe strada Între Lacuri  nr. 45, Cluj Napoca, jud. Cluj, România.

Obiectul unic de activitate autorizat este definit, conform clasificării CAEN,  8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a., prin care suntem autorizaţi să organizăm programe de formare profesională pentru adulţi în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 129/2000.

Totodată menţionăm, că sursa de colectare a datelor cu caracter personal poate fi letrică şi/sau electronică, suportul acestora sunt servite de documentele şi actele doveditoare emise de diferite entităţi private sau de instituţii de interes public.

SC SECTRA SRL, în calitate de operator, definit în Regulament la art. 4, alin. 7, efectuăm operaţiuni sau seturi de operaţiuni, prin care prelucrăm date cu caracter personal. În funcţie de scopul prelucrării, vă aducem la cunoştiinţă tipurile de date procesate şi  temeiurile legale pe baza cărora efectuăm prelucrarea, stocarea şi transmiterea datelor cu caracter personal:

 

I.Tipul datelor procesate II.Scopul procesării III.Temeiul legal din Regulamentul 2016/679 (GDPR*) şi alte obligaţii legale
I.1.Date cu privire la identitatea persoanei vizate:  nume, prenume, CNP, data și locul nașterii, sex, adresa de reședință, prenumele părinților, profesia, funcţia, număr de telefon, adresa de e-mail, locul de muncă. II.1.Derularea înscrierilor la programele de formare, contractarea şi derularea contractuală a participanţilor la programul de formare profesională.

Transmitere la destinatari in scop statistic.

III.1. Art. 6, alin. 1 lit. b. din Regulament: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

III.2. O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată. Ordonanţa de Guvern 129/2000, republicată 2014;

III.3. Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

I.2.Date cu privire la identitatea fiscală a persoanei vizate: nume, prenume, cod numeric personal, adresă de reședință. II.2. Derularea activității financiar-contabile (întocmirea contractelor, a facturilor şi a  instrumentelor de plata, acte contabile);

Transmitere documente prin terţi la persoane vizate şi la destinatari;

III.4.Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. b:prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

III.5. Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

III.6. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi actualizată;

I.3.Date cu privire la studiile absolvite de persoana vizată: certificarea, specializarea, nivelul studiilor, data efectuării a studiilor, materialele studiate; II.3.Derularea activității privind îndeplinirea condițiilor de acces la programul de formare profesională a persoanelor vizate; III.7. Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

III.8.Standarde Ocupaționale aprobate pentru programele de formare profesională, la fiecare program în parte;

III.9.Ordinul comun al Ministerului Muncii si a Solidarității Sociale nr. 501/2003 și al ministerului Educației, a Cercetării și Tineretului nr. 5253/2003- Metodologia certificării formării profesionale a adulților, respectând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

I.4. Date cu privire la starea de sănătate a persoanelor vizate

 

II.4. Derularea activității de formare profesională – verificarea îndeplinirii condițiilor de acces la programele de formare profesională pentru adulți specializate în cadrul societății III.10. Art. 6 din Regulament, alin. c: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

III.11. Standarde Ocupaționale aprobate pentru programele de formare profesională, la fiecare program în parte;

III.12. Art 9. din Regulament, alin 2., lit b. prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate;

III.13. Art.9 din Regulament alin. 2 lit. h.: (h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute la alineatul (3);
III.14. Standarde Ocupaționale aprobate pentru programele de formare profesională;

III.15.  Ordinul comun al Ministerului Muncii si a Solidarității Sociale nr. 501/2003 și al ministerului Educației, a Cercetării și Tineretului nr. 5253/2003- Metodologia certificării formării profesionale a adulților, respectând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000;

I.5. Date cu privire la istoricul persoanei privind activitatea sa în câmpul muncii;

 

II.5. Derularea activității de formare profesională – verificarea îndeplinirii condiţiilor de acces la programele de formare profesională pentru adulți, specializate în cadrul societății; III.16. Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

III.17. Standarde Ocupaționale aprobate pentru programele de formare profesională

III.18. Ordinul comun al Ministerului Muncii si a Solidarității Sociale nr. 501/2003 și al ministerului Educației, a Cercetării și Tineretului nr. 5253/2003- Metodologia certificării formării profesionale a adulților, respectând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

 

 

 

I.6. Date cu privire la situația condamnărilor penale

 

II.6. derularea activității de formare profesională – verificarea îndeplinirii condițiilor de acces la programele de formare profesională pentru adulți specializate în cadrul societății III.19. Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

III.20. Art. 9, din Regulament, alin. 2, lit. b.: prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate;

III.21. Standarde Ocupaționale aprobate pentru programele de formare profesională;

III.22. Ordinul comun al Ministerului Muncii si a Solidarității Sociale nr. 501/2003 și al ministerului Educației, a Cercetării și Tineretului nr. 5253/2003- Metodologia certificării formării profesionale a adulților, respectând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

III.23. HG 301/2012 actualizat prin H.G. 1002/2015-Normele de aplicare a Legii 333/2003, art. 76. şi cap. 4 din Legea 333/2003.

I.7. Date cu privire la adresa poștală electronică, necesara pentru derularea activității educaţionale II.7. Derularea activităţii de învăţare, transmitere materiale educaţionale, noutăţi, ştiri privind programele de formare profesională; transmitere comunicate și informări non-marketing; III.24.Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. b:prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

III.25. Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

III.26. Ordinul comun al Ministerului Muncii si a Solidarității Sociale nr. 501/2003 și al ministerului Educației, a Cercetării și Tineretului nr. 5253/2003- Metodologia certificării formării profesionale a adulților, respectând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

III.27. Legea Contabilității cu nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare valabilă din 01.01.2018, respectând ordinul Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 2634/2015, art. 1. din Ordin-cu privire la utilizarea sistemelor informatice specializate de prelucrarea automată a datelor de identificare prevăzute în Codul Fiscal la articolul 319, alin (2).

I.8. Date obținute din înregistrări audio-video ale fizionomiei persoanelor vizate, care accesează sediul principal al operatorului cf. art. 4, pct. 16 din Regulament. II.8. A îndeplinii condițiile privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; III.28. Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

III.29. Art. 1, alin. 2 din Legea 333/2003, respectând normele metodologice din Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 ;

III.30.  Instrucțiunea nr. 9./2013 privind efectuarea analizei de risc la securitatea fizică.

I.9. Date cu privire la adresa poștală electronica, nr. telefon II.9. Marketing III.31. Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. a.: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Destinatarii şi terţii SC SECTRA SRL sunt următorii entiăţii, în funcţie de tipul şi scopul prelucrării datelor cu caracter personal: Autoritatea Naţională a Calificarilor-comisia de autorizare a judeţului Cluj, Agenţia Judeţeană de Plăți şi Inspecţie Socială Cluj, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Inspectoratul de Poliție Judeţeană Cluj-Ordine Publică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu al Judeţului Cluj, SC Urgent Cargus SRL, SC Fan Courier SRL, SC Brahms International SRL.

Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate şi furnizate de dumneavoastră sunt şi vor fi  prelucrate pe o perioada prevăzută în legislaţia europeană și naţională, în conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectând principiile de baza ale securităţii, respectând drepturile dumneavoastră:

 • Dreptul de a fi informat (Art. 13 și 14) – se pot solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale de către persoana vizată despre tipul, scopul şi temeiurile legale ale prelucrării.
 • Dreptul de acces la date (Art.15) – persoana are dreptul de a obţine confirmare din partea operatorului, dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc.
 • Dreptul la rectificare (Art. 16) – se pot rectifica datele personale inexacte sau se pot completa datele personale, fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – (Art. 17) – se poate obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, a datelor personale, fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (Art. 18)- se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, în anumite cazuri, persoana poate solicita restricţionarea prelucrării datelor personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20)- se pot primi, în anumite condiţii, datele personale pe care le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteţi, ca respectivele date să fie transmise altui operator; operatorul, la solicitarea persoanei vizate, este obligat la transmiterea datelor cu caracter personal către alţi operatori, în anumite cazuri.
 • Dreptul la opoziţie (Art. 21). – persoana vizată se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor (Art. 22)- persoana are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.
 • Se poate cere şi obţine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi se poate contesta decizia.
 • Dreptul de a depune plângere – se poate depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimţământului. Se poate revoca consimţământul.  Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dumneavoastră, vă puteti adresa echipei noastre pentru a vă detalia politica de securitate a companiei noastre, pe adresa oficială a punctului de lucru menționată mai sus sau pe adresa de e-mail office@sectra.ro, telefonic 0371 401 262, respectiv pe https://sectra.ro/gdpr/ sau la ghișeul unic al autorităţii de supraveghere privind datele cu caracter personal: http://dataprotection.ro/ .

 

 

 

 

SC SECTRA SRL,

-CONDUCEREA-

 

 

 

 

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.02
mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00